REKISTERISELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Kesko Oyj, Kespro.
Nimi: Kesko Oyj, Kespro
Postiosoite: PL 1
Postinumero: 00016 KESKO
Puhelin: 010 53 040
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 2 A, 00580 Helsinki

2 Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Nimi: Päivi Finér
Puhelin: 010 53 040

3 Rekisterin nimi

Kespron asiakasrekisteri.

4 Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus

Kespron asiakasrekisteriä käytetään tilaustoimintoihin, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Kespronet-tilausjärjestelmän käyttämät asiakastiedot ylläpidetään Kespron asiakasrekisteriin.

Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: asiakasnumero, asiakastyyppi (luotollinen / käteinen), y-tunnus, yrityksen nimi / henkilön suku- ja etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä muut tilaustoimintaa ohjaavat tiedot, jotka siirtyvät Kespronet-tilausjärjestelmään. Kespronet-tilausjärjestelmään ylläpidetään käyttäjätunnus ja salasana sekä asiakkaan puhelinnumero ja sähköposti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin päivitettävät tiedot päivitetään asiakaslomakkeilta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa.

Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.